Michael enjoying the song he chose - thank you Graeme